Εγγραφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εγγραφή στο συνέδριο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έχει ολοκληρωθεί.
Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν, πλέον, μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Εγγραφή – Δικαίωμα Συμμετοχής
ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

Παραλαβή του Επιστημονικού Προγράμματος
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Οι Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους, κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία του συνεδρίου.

Θα χορηγηθούν 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)